Wypożyczalnia boxów oraz bagażników rowerowych na hak

CENNIK WYPOŻYCZANIA SPRZĘTU

(Boxy dachowe, bagażniki rowerowe montowane na haku holowniczym samochodu)

  1. Wypożyczenie kosztuję 25 zł / doba
  2. Minimalny okres wypożyczenia: 3 dni
  3. Zwrot/odbiór: Poniedziałek-Piątek w godzinach od 10:00 do 16:00
  4. Kaucja na czas wypożyczenia - 200 zł (gotówka)
  5. Rezerwacja sprzętu - 50 zł (W przypadku rezygnacji zaliczka przepada)
  6. Zwrot sprzętu po ustalonym terminie (bez powiadomienia sprzedawcy) - 30 zł. (za każdy dzień zwłoki)

Kilka istotnych uwag:

  1. Prosimy, aby bagażnik bazowy (belki) był już zamontowany.
  2. Wypożyczenie oraz zwrot jest możliwy od poniedziałku do piątku.

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA SPRZĘTU

1.    Towar będący przedmiotem wypożyczenia jest własnością firmy: KATPOL - WAJCOWICZ I WSPÓLNICY SP. J. z siedzibą w Lubinie 59-300, mieszczącą się przy ul. Towarowej 5, legitymującą sią numerem identyfikacji podatkowej NIP: 692-20-97-502, nr REGON: 390628012, zwaną dalej WYPOŻYCZALNIĄ.

2.    Każda osoba, która zaakceptuje regulamin wypożyczalni, może korzystać z usług wypożyczalni i jest zwana dalej WYPOŻYCZAJĄCYM.

3.    Wypożyczalnia oddaje do dyspozycji sprawny, czysty, renomowany i specjalnie przygotowany sprzęt.

4.    WYPOŻYCZAJĄCY ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu oraz z cennikiem i jeżeli akceptuje ich postanowienia może przystąpić do wypożyczenia sprzętu.  WYPOŻYCZAJĄCY decydując się na wypożyczenie sprzętu jest świadomy, że zawiera z WYPOŻYCZALNIĄ umowę cywilnoprawną zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie. Warunki niniejszego Regulaminu wiążą strony, o ile nie umówiono się inaczej.

5.    Zaakceptowanie regulaminu i wyrażenie zgody na udostępnienie danych osobowych WYPOŻYCZAJĄCEGO następuje automatycznie poprzez podpisanie Umowy Wypożyczenia.

6.    Towar wypożyczyć może WYPOŻYCZAJĄCY, który okaże ważny i niezniszczony dokument z aktualnym zdjęciem, dowód rejestracyjny samochodu, na którym sprzęt ma być zamontowany oraz  i wpłaci kaucję ustaloną przez Wypożyczalnię. WYPOŻYCZAJĄCY oświadcza, że na podstawie artykułu 23 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji postanowień umowy najmu.

7.    Wysokość kaucji ustala WYPOŻYCZALNIA. Kaucja podlega zwrotowi.

8.    WYPOŻYCZAJĄCY odbierając towar zobowiązany jest sprawdzić jego kompletność oraz stan techniczny.

9.    WYPOŻYCZAJĄCY podpisując umowę potwierdza, że otrzymał sprzęt pozbawiony wad, zgodnie ze specyfikacją, przystosowany do aktualnych wymogów przepisów ruchu drogowego i w dobrym stanie technicznym oraz czysty.

10.  WYPOŻYCZAJĄCY zobowiązuje się zwrócić sprzęt w  takim samym stanie technicznym, w jakim sprzęt odebrał i  w terminie ustalonym w Umowie Wypożyczenia.

11.  WYPOŻYCZAJĄCY przyjmuje do wiadomości i stosowania, że dokonywanie jakichkolwiek modyfikacji w wypożyczonym sprzęcie jest niezgodne z postanowieniami niniejszego regulaminu i w przypadku stwierdzenie nieautoryzowanych zmian i modyfikacji wypożyczalnia ma prawo zatrzymać kaucję na poczet pokrycia szkód.

12.  WYPOŻYCZAJĄCY nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.

13.  WYPOŻYCZAJĄCY ponosi odpowiedzialność za ponad normalne zużycie sprzętu - mechaniczne zniszczenie, zdekompletowanie sprzętu. Wysokość szkody ustala Wypożyczalnia w oparciu o wartości braków lub cenę naprawy. W przypadku zwrócenia sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego WYPOŻYCZAJĄCY upoważnia wypożyczalnię do zatrzymania kaucji w części stosownej do uszkodzenia lub braku. Jeśli szkoda przewyższa wartość kaucji WYPOŻYCZAJĄCY zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od wyliczenia przez WYPOŻYCZALNIĘ kwoty należnego odszkodowania, pokryć pozostałą część szkody.

14.  WYPOŻYCZAJĄCY ponosi odpowiedzialność za zaginiecie sprzętu. W przypadku zaginięcia sprzętu WYPOŻYCZAJĄCY ma obowiązek niezwłocznego poinformowania wypożyczalni. WYPOŻYCZAJĄCY zobowiązany jest zwrócić równowartość wypożyczonego sprzętu. WYPOŻYCZAJĄCY, który wpłacił kaucję upoważnia wypożyczalnię do zatrzymania kaucji w całości na poczet wyżej wskazanego rozliczenia. Ostateczne rozliczenie nastąpi najpóźniej w dniu upływu terminu zwrotu określonego w umowie wypożyczenia.

15.  Jeżeli WYPOŻYCZAJĄCY nie może zwrócić sprzętu w ustalonym terminie powinien przed upływem terminu zwrotu poinformować o tym wypożyczalnię. Przedłużenie okresu wypożyczenia wymaga uzyskania pisemnej akceptacji wypożyczalni. W przypadku, gdy WYPOŻYCZAJĄCY nie zwróci sprzętu w umówionym terminie lub nie poinformuje o chęci przedłużenia i nie uzyska akceptacji wypożyczalni, sprawa zostaje zgłoszona jako przywłaszczenie do właściwych organów ścigania.

16.  Wypożyczenie odbywa się w siedzibie wypożyczalni ul. Towarowa 5, 59-300 Lubin

17.  Zwrot sprzętu następuje w wypożyczalni.

18.  WYPOŻYCZAJĄCY oświadcza, że zapoznał się z instrukcją eksploatacji i montażu sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z obowiązującymi przepisami i przeznaczeniem. WPOŻYCZAJĄCY wykorzystuje sprzęt na swoją odpowiedzialność.

19.  WYPOŻYCZAJĄCY nie może dokonywać żadnych napraw i modyfikacji sprzętu.

20.  Użyczenie sprzętu osobie trzeciej odbywa się na wyłączną odpowiedzialność WYPOŻYCZAJĄCEGO, na zasadzie ryzyka.

21.  Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek nieprawidłowej eksploatacji sprzętu przez WYPOŻYCZAJACEGO lub powstałe wobec osób trzecich.

22.  Sprzęt należy zwrócić czysty, w przeciwnym przypadku pobierana jest opłata za usługę mycia w wysokości od 15 do 20 zł, w zależności od stopnia zabrudzenia sprzętu.

23.  Minimalny okres wypożyczenia towaru to 3 dni.

24.  Opłaty za wypożyczenie sprzętu, wysokość kaucji oraz odbiór sprzętu ustalone są w Cenniku i Umowie Wypożyczenia. Kwoty ustalone w Umowie Wypożyczenia są cenami nadrzędnymi nad cenami z Cennika.

25.  Dzień, w którym wypożyczany sprzęt wydany jest WYPOŻYCZAJĄCEMU uznawany jest za jeden pełny dzień wypożyczenia. To samo dotyczy dnia, w którym wypożyczany sprzęt jest zwracany do WYPOŻYCZALNI.

26.  W przypadku zwrócenia sprzętu po ustalonym terminie zwrotu WYPOŻYCZALNIA może obciążyć WYPOŻYCZAJĄCEGO karą umowną do wysokości podwójnej stawki dziennej za dany sprzęt przewidzianej w umowie, za każdy dzień zwłoki.

27.   Sprzęt można zarezerwować po wpłaceniu zadatku. W przypadku rezygnacji zadatek przepada. Szczegóły dotyczące rezerwacji znajdują się w cenniku.

28.  Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporów jest sąd właściwy dla siedziby WYPOŻYCZALNI.


Accept

Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje. Dowiedz się więcej.